Tematy bez odpowiedzi | Aktywne tematy Teraz jest Sobota, 15 Grudnia 2018, 21:17


Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14 ] 
Indecorum - Lolcore of Poland (2015) 
Autor Wiadomość

Dołączył(a): 16 Stycznia 2010
Posty: 5669
Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatem
Post Indecorum - Lolcore of Poland (2015)
  Wysłano: Wtorek, 16 Lutego 2016, 10:37
Indecorum


T̶̴̶̹͖͕̯̲͍̂̌̎̀ͤ̎o̴͙̥̦̺͍̘͍̓̈́͆͑ͥͬͯ͝ ̶̡̱̹ͪ̾̍ͭ̋̿ͦ̚j̴̛̟̱͈̟̆̈ͤͧ͒̀͠e̡̱͉͐ͭ̂̎̋ͯs̺̯͕̺͎͈̤̪ͮ͒͝t́ͪ͏͈̖͎̦ ̸̹̓ͨ͘͢m̵̢͈̗̺͊̀̿̋̒̇ͧóͥ̾ͫ̎̅̉҉̺̣̺̯͘j̵̹̖̝̭̾̐ ̺͍̱͍̠͓̞̆̃ͪ̾͒s͇̱̣͚͉͍̞̐̈́̑ͥͪ͑ͭȇ̾ͪ͆͡҉̪̪͘n̸̢̞̳͍͕̙̦ͥ̅͒,͙̪̰̼̱̬͑͢
̜̰̍͜t̝̖̭̰̹͗ͨͦ̏͗̇͞ȩ̻̇̄ͧ̂̾ͦ́̚n̗͕̗̳̖̱̯͊̽̍ͧͣ́̆ͧ͒ͅͅ ̴̹̙̠̻̈ͦ̓ṣ̶͕̳̮͕̝̭̾̓ͧ́̉ͥ̂̚e̛̥͔̮̝͎̤ͪ̓͡n̘͓̗̳̤̿͆̓͋̈́ͬ͘͠ ͤ̇̓̾͋҉͈̞̹̗͢p̎̓͜͡͏͎͇r̡̩̠̱̲̠̖̩ͨ̈ͩ̽̈̑̋͘z̼̟̪̀́͂ͥͨͯ̾͐͡ȩ̘̘͍̫ͯ͌̋ͫ̆̾͞r͉͉̰̞̠͙̘̎͊ͮ̄͊a̡̩̯̱͚͂͠ż̵̧̛͚̪̹̂́ͭͯͤͧ̿̿a̛͇͇̗̾̈̏͡ͅ ̬͓̯̺̪̓ͯ͑̾ͫ̾͡m̢͉̭̘̲̬̘̏ͬ̔̚͘ͅn̸͙͖̮̠̝͕̻̣͙̔ͮ̀i̋̑̕͡҉̪̫͓̝e̛̙͕̥̠̱̠̬̎̑ͮ̀̉̏͜.̯̺̻͙̺̤ͬ̆̿̉̓̉̊.̸̫̪̟̞̞ͤͫ̋̓̓́̕.̯̗̖͉̜͛ͭ͗͞
̥̥̾͑ͦ̍ͤ̇̂̿͟W̼̪͍̩̜͉̾͊̕͝ͅ ̧̞̿̀̅͢p̟̺͚̭̩̘̥̝͂̄͊̈́̂ͯ̕o̗͓̦̓̈̿̍k͛͗҉̬͇̮̼̞̞̱̱o͇̺̪̦̪̖̘̓͛͆̆ͤͫͪ̑j͓̠͙̣̳̻̙̺̍ͦ̔u̽̎̕҉̹͇̦͔͚̰̺̗ ̩̩̓̓͌͛̅͂̌͢bͩ̒͑̌̿҉͜͏̯͔̖̝e̷̤̼̲̳͚̿ͫ̓̐͌͂ẑ̝͉̹̠͈̗̩̩͒̄ͮͩ̕ ̃ͦ̋ͭ̄҉̜̝͝ş̬́͗̑c̶̢̖̻̜̾̂ĭ̻͎͖̭̗̠͇̕a̟̘͐͘͠ṋ̗̦̅͗ͦ̐̎͘ ̵̡̮̳̿͋̄ͅz͇̺̯͈͈̰͆̈́̉̄ͬ̓a̵̵̝̠͎̳̜ͩ̑̾ͨ͗́ͬ̒m̷̟͖͖̼̻̜̱̒y̴̷̭͖͕̱̟̖̺ͥ͑̿͛̔͟k̻̬̎ͩ̿͋a̛̰͉̫̼̗̳͛͠m̷̭̩͍̮̈͗̄̈̆̆̏̾̎͟͠ͅ ̷͖̜͚͈̈̀ͥ͊ͤ̌s̨͙̪̗̙͖̜̀ͨͭ̓̒ͦ͢i̻̞̙̰̤̭̾ͤ̾ͧ͊̓ę̒̏ͫ͂ͪ͑ͫ̈́̕͡͏̯͙̜̲͚.̫ͩ̏ͮ̍ ̸̛̘͎̻̂ͤ͐ͩ͐̿̐ͪ̂
̻̥̤̇ͪͫ͢͡N̛̝̞̻͔̻̓ͯ̓̇͊͂̿͘ị̷̧̹̥̦͓̀̾e̸͓̰̬̠̳͈̠͗ͯ̅̽̚͘͢ ͊͗͂̀҉̲̜̝̣̟m̸̼͖͚̥̠̦̪͙̈͋̔̓͝aͣͥ̒̉̚̕͏̟͎͚̺ ͎͉̫̰̬̙̞̇ͧ͗̾̊͊̀ͯn͚̖̭̫͈͔̩̂ͬ̅ͧ̈́̍̀i̬̟ͥͨ̃͂ͫͫ̇ċ̡̐͏̧̭̣̤͖͍̜̼ͅ,̙̻̠̝̥̙ͪͣ̈̋͐ͩ͠ṋ̛͉̍͂ï̷͕̺͉͓ͥ̋̈͒ͣ̓̀ĕ͍̜̩͆̀̊ͪ͘ ̣̟̅ͪ̓ͫ̿͋̉̒m̢̟̤̦̖͚̹̰̓̇̂ͥ͝ͅa̦̦̍̋͋̾͐͐̔̎ ̹̭̺̲̲̟͓̜̂ͤͭ͞m͕͇̯̠̟̮̩̝ͪ̈͌ͥ̈ͫͯ̄̕n̢̝̟̭͉̮̈̌ͥȉ̬̖͙ͭ̔ẹ̞̺͍͇̬͛̒.̵̢̳̬͔̥ͯͮ ̧̭̗̦̻͈͓̮͈̇ͭ̒
̸͎͍̥̞̮ͮ̍ͦͦ̉ͫͮͪ̇ͅN̎̀͆̒͆͏̬͔͎͘͠i͛̒̈́͏̡̫͔͍b͙͍̹̈́̎ͤ͡y̜̖̠͇̻͕̐̕͞ ̷ͮ͆҉̩̥͖̗̙͈b̺̪͎̺̥̣̯̔̿͑̍̓̔͐͐͠ḙ̬͇̼̩̫͍͎ͫ̋̐̈͐͆ͧͥ͘͢z̖̝̥͚̠͓̈́ͦ̀ͬ́͘͠p̙̭͍͙̭̗͓̭̌ͤ͞͠ȉ͎ͣ͢e̥̖̊̑ͭ͗̌̏͌ͫ͝c̺̪̓̅͛͠ž̵͓̦̜̋̚͠n̵̨̛̩͉̹̼̮͔̝̊ͬ̈͗ͬ́͒i͇̬͇̞̤̖͋̌ḙ̣̞̥̫̼̞̫̿ͫͪ̔ͅ,̷͇͔͖̹̟͗̍ͣ ̧͌͏̟
̗͖̟̦̩̤̪ͨ̌̎͆ͣͨ͟͞ͅå̡͖͓̗̰͉͕͛̌ͪ̆ͯ̋ͫ͑l̟̰̪̮͒͊̌̐͘e̛͉͍̓̃́̀ͥ͆ͦ̋ͤ ̲̦̜͍̭͍̲͎̈́͝w͗ͨ̊̃̎͊ͧ̕҉͉͔̩̺͙͔̮c͎̥̲̤ͮ̾ͣ͝͞ͅͅå̠̇̋͜l̼͓̣̦̞̐̓̈́̇ę̷̡̞͉̤̘̰̃͒̓̾ͧ̒͂ͧ ̦̩̒ͧ̅̕n̝̤̩̥̾̐͂̽̿̀͌͋́͠͡i̦̘̍̋͗̓ͯͥ̚͝͝e̴̢̡̞̟̦̙̐̎ͪ̀̚ ̧̩͍̹͔͉̰̃ͤ̑̇͑̕͘j̵̡̟̝̤͙̣̠̙̲̠ͫͤ͌ͥȇ̟̰̙͍̟̹̝̊ͤ̎̈ͮͫs̢̞̼͗̑͑͡t̹͖̾ͫ̅̀̚ ̴̧̗͓̺̱̣͈̘̀̒ͫ̾͊͗ͅd̡̻̗̞̻̺ͦ̂̅̓̐̀ͭͫo̖̺̫͐ͬ̂̎̍ͩ̔ͬ͡b̸̦̜̜̦̠̗̱̝̉̓͌ŗ̴͎͎̜̯͑͑́͆̅̓z̨̮͖̻͗͂̅͋͑̐̄ͬ̕͜ȇ͙͎̌͒̿ ̯̯̗̅̏ͅw̡̛̬̜̪̙ͮ̄ͤͮ̿ͧ̀̂ ̧̙̠͇͈̘̮̦ͧ̌̊͛m̛͎̞͕̟̥̦͚̱̾̒ͨͨ̽͊̽̚͜o͓͉̬͉̻͓̭̻ͩͪ̑i̦͕̳̬̰̜̹͇ͬ͡m̵̨̲̤͓̠̐͂ͭ̄ͅ ̏͒̅ͧ҉̩̯͈ś̨͈͈̖͈͇̠͙̺̆̂͗n̒̌̐̆̔͋̈́͘͏͖͕̭͖͈̟͙i͚̜̫̬̝ͭͧ̉ͅe̛̩̹̝̐̓̉͌̋́ͤ̅͆.̡͖͖̜͔̺̳͎̍


Obrazek

Obrazek
https://indecorum.bandcamp.com/album/lolcore-of-poland


1. Indecorum feat. Budka Suflera - Jest Taki Samotny Dom 03:27
2. Indecorum feat. Krystyna Janda - Na Zakrecie 03:51
3. Indecorum feat. Zdzislawa Sosnicka - Aleja Rejwu 03:40
4. Indecorum feat. Kapitan Nemo - Ide Wciaz Do Ciebie 02:50
5. Indecorum feat. Varius Manx - Piosenka Ksiezycowa 03:07
6. Indecorum feat. Edyta Bartosiewicz - Internetowy Sen 03:54
7. Indecorum feat. Bajm - Gabber Inwazja 02:36

Obrazek

Ḁ̺̘͇̞͔͖ ̢͉̺̦͍p͇̩o͚̻̟͎̯̤ ̦̗̫̫̣̭̟n̸̹͙͙͈̝͓ͅo̳͓̫̣̣̺̘c̞̼͖y̮̣̬͔̗͘ ̱̥͖̗͈̥p̢r̺̝̗z̬̥̬y̡̗͖͚͎̻̬ch̭̯̯̰̼̳̝o̱̠͠d͕͍̝͔͚z̳i͈̝̠̟͉̻ ̳̳̻͖̬̜d͖͍̹̩z̦̼͜ͅi̷e̷ń͇̠̼̰̩̳͙,̸͍̭̰
A̱ ͕p͔̘͕̭̩ò͖̞ͅ ͓͓̼͈͇̮͘b̗̦̮̖͓̹u̪̦̬͇̩͚r͍͖͜z̲̭y͞ ͕s͎̮̯͚̬̤p̩̤͓o̳͔̝k͏̙̘ͅó̷j҉̫͎̠͙̮ͅ,̛
҉̩Ǹ͇̗̱̖̙a̳͞gl̙͙ę̠̘͓̥̯̗̤ ͔̹͙̫p̦̦̙͍͕̟̹t̹̮̞̺̙̳͔̕a̼̝̱k̥̝̫͡i̤̭͕ ̴͔͙̤̦̣b͏̝̰̳u͈̳̩͍̥̱ͅd̮̣̹̙̪ẓ͉͢ą̻̮̬͇̰̦̥ ̻̙̲̱̘̪͟m̷n̞̝̪̳i҉̺̞̙̰̩͎͎e
̶̠͎̼T̶̺̦̖̟ł̛̦͙̝u͚̟̥̗̪̪ͅk͏͎͈̠̦ą̧͔c̵ ̭̮͚̰ş̗į̻̲̤̫̙̙̘ę͡ ̥̪̖͓d̜̳̟̤̗͘o͍̪̲ ̱̩͍̫̰͉ó̱̯͖̜̞̟̥k̘̪̪͚̭͔i͖͓̠͈e̠̙̰̱ṋ
A͎͚̘̞̮̣ ̱̱͎p͏̫̼͙͍̜͎̟o̮̝͙͎ ͕͇̘͖̦̰͡n̠̫̯͙̠o̙͎c̻y ̪͔̗͕͟p̖ͅr͖̱̗͙̤̞z̭̗͕̩̗y̙̰͙̤͔c͙̦h̩͖̘o҉̯d̦͍͚͕z͎̝̪̝̰̕i͏̩̻̼̣͈ ̹͕͉̥d͏̪z̥̘̬͈̗̲̤i҉̼̗̻̦̖͚e͉͓͍̜̹͚ń̪͚̙̭,̘͎͉̞̝̱ͅ
̺͓Ą͈̬̪͓͚̦ ͕̝̝̗͡p̮̺͈o͕ ̸͎͙bų͓̗r̫͉̫͈z̩̙̖̹̬̼y̲̻̩̱̕ ̖̹͚̬̙̫̫͝s̡p̭̭͕͔̼̱̫̕ǫ͖͕̘͖̥̼k͖̟̞̳ͅó͖̮ͅj͜,̙
͔̬N͔̼̣a̡͖̪͎ͅg͓͖̻͖͈l̗̠͈͔͕̙͠e͈̹ ͓̪͉͕̩p̹̣̖̻t̺̣̼͠a͚k͓̦͉͘i̡̦ ̺͓b͠u͚̳͖̲̥d̲̲̥z̕ą̲͙̼͕ͅ ḿ̩͉̣̖͓n̻̮̮̖͎̺͜i̸ẹ̪̳͖̣̹̹
̴͔͈͎̭̣̟ͅȚ̹̹̮̙ł̙͈̩̀ù͎k̭̭ą̥͚̪c̰̤̖ ̞̫̥͖̞͜s̬̳͎̺̩̱̞͟i̟̖̥͇͢ę̴͇̥͚͕ ̡͖̱ḓ̶̣͈̜o̥̤͔ o̤͡ķ̗i͚͚͚͈e̟͕̼̘̦͎͎n̶

_________________
CIESZĘ SIĘ Z TEGO, CO MAM, BO MOGĘ TAŃCZYĆ Z KURWAMI TANGO

JESTEŚ KURWĄ, ZDECHNIESZ KURWĄ, KURWA, KURWO


Powrót do góry
Zobacz profil profil na lastfm WWW
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10 Stycznia 2012
Posty: 2899
Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatem
Post Re: Indecorum - Lolcore of Poland (2015)
  Wysłano: Wtorek, 16 Lutego 2016, 11:13
hehe vapor.

_________________
♬☊ฺ zaspalimy was chuj widocznie #luckystrike ☊ฺ♬

NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH, ZIOM
TYLKO TAKIE CO PRZED WONSEM SĄ


Powrót do góry
Zobacz profil

Dołączył(a): 16 Stycznia 2010
Posty: 5669
Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatem
Post Re: Indecorum - Lolcore of Poland (2015)
  Wysłano: Wtorek, 16 Lutego 2016, 11:16
w ogóle nie :/

_________________
CIESZĘ SIĘ Z TEGO, CO MAM, BO MOGĘ TAŃCZYĆ Z KURWAMI TANGO

JESTEŚ KURWĄ, ZDECHNIESZ KURWĄ, KURWA, KURWO


Powrót do góry
Zobacz profil profil na lastfm WWW
moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 28 Lipca 2009
Posty: 2050
Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatem
Post Re: Indecorum - Lolcore of Poland (2015)
  Wysłano: Wtorek, 16 Lutego 2016, 14:18
Ile Ty masz lat typie? Trochę przyzwoitości Poli.

_________________
Bellum, Sacrum Bellum


Powrót do góry
Zobacz profil profil na lastfm WWW
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10 Stycznia 2012
Posty: 2899
Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatem
Post Re: Indecorum - Lolcore of Poland (2015)
  Wysłano: Wtorek, 16 Lutego 2016, 14:28
to ten bootleg @Fajne Rzeczy?

_________________
♬☊ฺ zaspalimy was chuj widocznie #luckystrike ☊ฺ♬

NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH, ZIOM
TYLKO TAKIE CO PRZED WONSEM SĄ


Powrót do góry
Zobacz profil

Dołączył(a): 16 Stycznia 2010
Posty: 5669
Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatem
Post Re: Indecorum - Lolcore of Poland (2015)
  Wysłano: Wtorek, 16 Lutego 2016, 15:13
kondrad napisał(a):
Ile Ty masz lat typie? Trochę przyzwoitości Poli.

hard techno z poloneza > rock gotycki

_________________
CIESZĘ SIĘ Z TEGO, CO MAM, BO MOGĘ TAŃCZYĆ Z KURWAMI TANGO

JESTEŚ KURWĄ, ZDECHNIESZ KURWĄ, KURWA, KURWO


Powrót do góry
Zobacz profil profil na lastfm WWW
moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 28 Lipca 2009
Posty: 2050
Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatem
Post Re: Indecorum - Lolcore of Poland (2015)
  Wysłano: Wtorek, 16 Lutego 2016, 15:15
Techno? W 2016 roku? Pogięło Cię?

_________________
Bellum, Sacrum Bellum


Powrót do góry
Zobacz profil profil na lastfm WWW
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 10 Stycznia 2012
Posty: 2899
Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatem
Post Re: Indecorum - Lolcore of Poland (2015)
  Wysłano: Wtorek, 16 Lutego 2016, 15:20
Poli za rok odkryje Brutaż.

_________________
♬☊ฺ zaspalimy was chuj widocznie #luckystrike ☊ฺ♬

NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH, ZIOM
TYLKO TAKIE CO PRZED WONSEM SĄ


Powrót do góry
Zobacz profil
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 26 Września 2007
Posty: 441
Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatem
Post Re: Indecorum - Lolcore of Poland (2015)
  Wysłano: Wtorek, 16 Lutego 2016, 15:28
piekny material


Powrót do góry
Zobacz profil

Dołączył(a): 16 Stycznia 2010
Posty: 5669
Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatem
Post Re: Indecorum - Lolcore of Poland (2015)
  Wysłano: Wtorek, 16 Lutego 2016, 17:12
kondrad napisał(a):
Techno? W 2016 roku? Pogięło Cię?

To jest muzyka, która z mody nie wychodzi.

Jesteście smutni jak prememowy Internet.

_________________
CIESZĘ SIĘ Z TEGO, CO MAM, BO MOGĘ TAŃCZYĆ Z KURWAMI TANGO

JESTEŚ KURWĄ, ZDECHNIESZ KURWĄ, KURWA, KURWO


Powrót do góry
Zobacz profil profil na lastfm WWW
moderator
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 28 Lipca 2009
Posty: 2050
Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatem
Post Re: Indecorum - Lolcore of Poland (2015)
  Wysłano: Wtorek, 16 Lutego 2016, 20:27
Obrazek

_________________
Bellum, Sacrum Bellum


Powrót do góry
Zobacz profil profil na lastfm WWW
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 26 Września 2007
Posty: 441
Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatem
Post Re: Indecorum - Lolcore of Poland (2015)
  Wysłano: środa, 17 Lutego 2016, 08:42
kiedy wixapol wroclaw :(


Powrót do góry
Zobacz profil

Dołączył(a): 16 Stycznia 2010
Posty: 5669
Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatem
Post Re: Indecorum - Lolcore of Poland (2015)
  Wysłano: środa, 13 Kwietnia 2016, 15:11
Był niedawno i było pięknie. TERAZ PZN I WWA [EXTRATERRESTRIAL ALIEN][BLUE HEART][EXTRATERRESTRIAL ALIEN][YELLOW HEART][EXTRATERRESTRIAL ALIEN][HEAVY BLACK HEART][EXTRATERRESTRIAL ALIEN]

_________________
CIESZĘ SIĘ Z TEGO, CO MAM, BO MOGĘ TAŃCZYĆ Z KURWAMI TANGO

JESTEŚ KURWĄ, ZDECHNIESZ KURWĄ, KURWA, KURWO


Powrót do góry
Zobacz profil profil na lastfm WWW
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 26 Września 2007
Posty: 441
Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatem
Post Re: Indecorum - Lolcore of Poland (2015)
  Wysłano: Czwartek, 14 Kwietnia 2016, 09:51
a czy papiez lubi male dziewczynki z warkoczykami?


Powrót do góry
Zobacz profil
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Odpowiedz w wątku   [ Posty: 14 ] Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości


Nie możesz rozpoczynać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Skocz do:  
Powered by phpBB
Forum style by Vjacheslav Trushkin and modified by zin.